هاست لینوکس آلمان

هاست سی پنل لینوکس آلمان - ۵۰۰ مگابایتی

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست سی پنل لینوکس آلمان - ۱۰۰۰ مگابایتی

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۵۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست سی پنل لینوکس آلمان - ۲۰۰۰ مگابایتی

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۲۵۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست سی پنل لینوکس آلمان - ۳۰۰۰ مگابایتی

فضا ۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۴۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست سی پنل لینوکس آلمان - ۴۰۰۰ مگابایتی

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۴۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست سی پنل لینوکس آلمان - ۵۰۰۰ مگابایتی

فضا ۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۵۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود