گواهینامه SSL

Comodo Positive SSL

هزینه راه اندازی رایگان
قابل استفاده برای دامین های بین المللی
معتبر در مرورگرهای اصلی
صدور آنی
بدون نیاز به ارسال مدارک

CERTUM DV-SSL

هزینه راه اندازی رایگان
SSL برای دامنه های ملی و بین المللی
قابل استفاده برای کلیه دامین ها
معتبر در مرورگرهای اصلی
بدون نیاز به ارسال مدارک
صدور آنی

CERTUM DV-Wildcard-SSL

هزینه راه اندازی رایگان
SSL برای دامنه های ملی و بین المللی
پوشش دامین و زیردامنه ها
قابل استفاده برای کلیه دامین ها
معتبر در مرورگرهای اصلی
بدون نیاز به ارسال مدارک
صدور آنی

CERTUM OV-SSL

هزینه راه اندازی رایگان
SSL برای دامنه های ملی و بین المللی
معتبر در مرورگرهای اصلی
بدون نیاز به ارسال مدارک
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر

CERTUM OV-Wildcard-SSL

هزینه راه اندازی رایگان
SSL برای دامنه های ملی و بین المللی
پوشش دامین و زیردامنه ها
قابل استفاده برای کلیه دامین ها
معتبر در مرورگرهای اصلی
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر

CERTUM EV-SSL

هزینه راه اندازی رایگان
SSL برای دامنه های ملی و بین المللی
معتبر در مرورگرهای اصلی
بالاترین میزان اعتبار
نوار آدرس سبز