هاست لینوکس ایران

هاست ۱۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۱۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD

هاست ۵۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۱۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD

هاست ۲۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۲۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD

هاست ۳۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۲۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD

هاست ۴۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۳۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD

هاست ۵۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۵۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD

هاست ۷۰۰۰ مگابایتی سی پنل ایران

فضا ۷۰۰۰ مگابایت
پهنای باند(ماهیانه) ۷۰۰ گیگابایت
پارک دامین نامحدود
۱ عدد ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
بهره گيری از فناوری هارد SSD