هاست لینوکس آلمان

هاست لینوکس ۵۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست لینوکس ۱۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱۵۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست لینوکس ۲۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۲۵۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست لینوکس ۳۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۴۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود

هاست لینوکس ۴۰۰۰ مگابایتی سی پنل

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۴۰۰۰۰ مگابایتی
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود