هاست وردپرس

هاست لینوکس ۵۰۰ مگابایتی وردپرس

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست لینوکس ۱۰۰۰ مگابایتی وردپرس

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست لینوکس ۲۰۰۰ مگابایتی وردپرس

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست لینوکس ۳۰۰۰ مگابایت وردپرس

فضا ۳۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست لینوکس ۴۰۰۰ مگابایتی وردپرس

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست لینوکس ۵۰۰۰ مگابایتی وردپرس

فضا ۵۰۰۰ مگابایت
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین نامحدود
امکان تغییر نسخه PHP
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
امکانات نامحدود
کنترل پنل CPanel