سرور مجازی VPS آلمان

vServer-GEnt-40

فضا ۴۰ گیگابایت
رم ۲ گیگابایت DDR4
پردازنده ۱ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان

vServer-GEnt-60

فضا ۵۰ گیگابایت
رم ۴ گیگابایت DDR4
پردازنده ۲ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان

vServer-GEnt-80

فضا ۷۰ گیگابایت
رم ۶ گیگابایت DDR4
پردازنده ۲ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان

vServer-GEnt-80

فضا ۹۰ گیگابایت
رم ۸ گیگابایت DDR4
پردازنده ۳ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان

vServer-GEnt-45

فضا ۴۵ گیگابایت
رم ۴ گیگابایت DDR4
پردازنده ۲ هسته ای
پورت ۱ گیگابایت بر ثانیه اختصاصی
موقعیت هتزنر آلمان